Twitter: @grzegg

Genetyka – ćwiczenia

Prezentacje (w wersji okrojonej) do prowadzonych przeze mnie ćwiczeń z kursu „Genetyka” dla kierunku Biologia i geologia, specjalność – ochrona przyrody.


Dodatkowe zadania do ćwiczeń

Inne materiały

Symulacje, programy itd…

Linki zewnętrzne


Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">