Twitter: @grzegg

Jak zrobić drzewo filogenetyczne?

Materiały do prelekcji „Jak zrobić drzewo filogenetyczne?” dla sekcji biologicznej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk.

Przed zajęciami warto pobrać poniższe pliki i zainstalować program MEGA, który można pobrać ze strony domowej programu:

2 komentarze Jak zrobić drzewo filogenetyczne?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">