Twitter: @grzegg

Postępy biologii komórki: Liczby chromosomów i poliploidyzacja w ewolucji roślin

Materiały do wykładu „Liczby chromosomów i poliploidyzacja w ewolucji roślin” w ramach kursu „Postępy biologii komórki”.

Do pobrania: Poliploidyzacja - wykład

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">