Twitter: @grzegg

Podstawy biologii – specjacja

Materiał do wykładu „Specjacja” w ramach kursu „Podstawy biologii”.

Uwaga: Dokument jest konwertowany z prezentacji, stąd pewne niedociągnięcia estetyczno-edytorskie (np. powtarzające się nagłówki).

Pobierz pdf.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">