Twitter: @grzegg

Wstęp do programowania (Java) – stara wersja

UWAGA Poniżej znajdują się materiały pomocnicze do kursu „Podstawy programowania” w starej wersji trwającej jeden semestr. Nowa, znacznie poszerzona wersja materiałów dydaktycznych dla kursu dwusemestrowego (Java 8, JavaFX) znajduje się tutaj .

<hr>************

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunków związanych z biologią, którzy nie mają żadnego (lub niewielkie) doświadczenia z programowaniem. Dlatego zakładam, że uczestnik rozpoczynający kurs, nic nie wie na ten temat.

Korzystając z poniższych materiałów należy pamiętać, że mają one charakter pomocniczy do kursu, część informacji jest więc studentom przekazywana w formie ustnej, na tablicy, czy też drogą ćwiczeń na zajęciach. Nie jest to więc kompletny podręcznik do programowania w języku Java.

Tutoriale (samouczki)

Prezentacje i kody źródłowe

Inne

Dodatkowe zadania

UWAGA Powyżej znajdują się materiały pomocnicze do kursu „Podstawy programowania” w starej wersji trwającej jeden semestr. Obecnie w trakcie tworzenia jest nowa, znacznie szersza wersja materiałów dydaktycznych dla kursu dwusemestrowego (Java 8, JavaFX). Można ją znaleźć tutaj .

</hr>

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">