Twitter: @grzegg
Kategoria: Uncategorized,

Nowe prezentacje z genetyki

Do sekcji Genetyka – ćwiczenia wrzuciłem nowe prezentacje „Dobór” oraz „Mutacje i dryf genetyczny”.;

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">